Šta je endodoncija?

Endodencija – Magic Dent

Endodoncija je oblast stomatologije čiji je cilj briga o zdravlju zubne pulpe, kao i tkiva koja okružuju koren zuba.

Zubna pulpa se sastoji od nervnih vlakana i krvnih sudova te kao i svako drugo tkivo u čovekovom organizmu može da oboli. Najčešće dolazi do promene strukture tkiva, koje postaje inflamirano, a nakon čega bakterije dodatno kontaminiraju zubnu pulpu, čime se dodatno komplikuje proces lečenja.

Endodontski tretman uključuje pravilno dijagnostikovanje, instrumentaciju kanala kao i punjenje korenskog kanala. Kod nas, u Magic Dent ordinaciji, se koriste najsavremenije tehnike i instrumentarijum za endodontsku terapiju pulpe. To su pre svega ručni i mašinski instrumenti na bazi nikl-titanijumskih legura (Ni-Ti), koji u sebi sadrže i lokatore vrha korena zuba.

Mašinske tehnike preparacije kanala korena zuba u odnosu na rad sa ručnim instrumentima, omogućavaju efikasnije čišćenje i oblikovanje kanala, precizniju preparaciju do željene granice, brži i kvalitetniji rad uz smanjenje mogućih komplikacija.

Endodencija – Magic Dent

Endodencija – Magic Dent

U toku procesa mašinske obrade kanala koriste se nikl-titanijumski rotirajući instrumenti koji se pokreću  preko endodontskog kolenjaka najčešće sa redukovanom brzinom okretanja. Nikl-titanijumski instrumenti poseduju visok stepen elastičnosti i fleksibilnosti zbog čega je manja mogućnost loma instrumenta i veća bezbednost. Povećana je efikasnost sečenja inficiranog dentina u odnosu na rad sa ručnim proširivačima i turpijama. To je naročito značajno prilikom obrade kanala korena bočnih zuba koji mogu biti izrazito zakrivljeni i suženi, što otežava adekvatnu terapiju.

Najčešće se koriste Ni -Ti ( nikl – titanijumski )instrumenti sa pasivnim, glatkim vrhom koji nije agresivan zbog čega se smanjuje mogućnost greške kao što su stvaranje stepenika, perforacija kanala korena i blokada kanala tkivnim detritusom. To utiče i na ređu pojavu postoperacione osetljivosti.

U sastav aparata za mašinsko širenje kanal korena ulazi i apeks lokator koji omogućava određivanje dužine svakog pojedinačnog kanala, radi uklanjanja kompletnog sadržaja iz njega. Važno je precizno uklanjanje  jer zaostatak organskog sadržaja može dovesti do gangrene.

Bezbedan, efikasan i kvalitetan način preparacije utiče na pozitivan ishod endodontskog zahvata.

Mašinsko širenje kanala korena

Mašinski sistem za preparaciju kanala korena.

Primena lasera u endodonciji

Tradicionalna endodontska terapija koja podrazumeva mehaničku obradu kanala korena, njegovo ispiranje i postavljanje medikamenata u kanal korena, značajno smanjuje broj mikoroorganizama, ali primenom samo ove metode ih nije moguće u potpunosti ukoniti.

Dakle, ne može se osigurati uspešna dezinfekcija, koja je ključna u lečenju inficiranih kanala korena i periapikalnih procesa.

Najbolji učinak u terapiji inficiranog kanala korena se postiže kada se nakon mehaničko – medikamentozne terapije primeni laserski aktivno ispiranje.

Osnovni uslov je da je kanal prohodan.

Primenom lasera dolazi do promena u tkivu delovanjem apsorbovane svetlosne energije koja se pretvara u toplotnu energiju pri kontaktu sa tkivom. Učinak apsorbovane energije na ciljano tkivo se može kontrolisati  definisanjem parametara samog lasera.

Laserski aktivno ispiranje kanala korena se postiže fototermičkom i fotomehaničkom aktivacijom antimikrobnog sredstva za ispiranje kanala korena kao što su npr. natrijum-hipohlorit ili hlorheksidin. Naučno je dokazano da se primenom određenih lasera može uništiti 99,9% bakterija u kanalu korena zuba.

Prednosti lasera u endodontskom lečenju su baktericidno delovanje i potencijalna mogućnost sterilizacije područja na koje se deluje;  omogućavaju dobru hemostazu, a zbog izostanka kontakta tkiva i instrumenta, smanjuje se i mogućnost kontaminacije ciljanog područja.

Upotrebom digitalnog rendgen aparata kao kontrolnim mehanizmom, garantujemo efikasan i krajnje precizan konačan rezultat terapije.