Saradnja dve velike stomatološke oblasti – implantologije i protetike, ima za cilj da pacijentima pruži bolja, funkcionalnija i komfornija rešenja u odnosu na konvencionalnu stomatologiju. Implantno-protetika se zasniva na timskom radu hirurga, protetičara i zubnog tehničara. Podrazumeva složene protetske i oralnohirurške procedure i zahteva analizu svakog slučaja ponaosob i široko stomatološko znanje terapeuta.

Dobro planiranje je pola posla!

Posebno mesto u implatno-protetici zauzimaju planiranje i preimplantaciona priprema.
To podrazumeva inicijalni razgovor sa pacijentom, dijagnostičke procedure i definitivni plan terapije.
Stručnjaci Magic Dent tima sarađuju kako bi došli do najboljeg rešenja za vas.U inicijalnom razgovoru analiziramo pacijentove potrebe, funkcionalne i estetske želje, ali i faktore rizika.
Pored anamneze i kliničkog pregleda kao zlatni standard u dijagnostici se koristi radiografsko trodimenzionalno snimanje ciljane regije (CBCT snimak). Analizom CBCT (3D) snimka dobija se najprecizniji uvid u sve anatomske strukture pa tako i u stanje alveolarne kosti. Ovaj snimak se ujedno koristi za planiranje mesta postavke implantata, dimenzije, položaj i nagib.
Sve dijagnostičke procedure se koriste za prikupljanje što većeg broja korisnih informacija, a u cilju što boljeg plana terapije.

Kako dolazimo do definitivnog plana terapije?

Definitivan plan terapije donosi terapeut i on se temelji na analizi anatomskih parametara, pravilne indikacije, stručne i tehničke opremljenosti. Na kraju, to je i izbor pacijenta – u situacijama kada je to moguće.
Terapeuti unapred moraju isplanirati kompletan plan, odnosno i hirurški i protetski deo. Sa hirurškog aspekta, bitno je predvideti i moguće dodatne hirurške procedure kao što su postavljanje veštačke kosti, membrane, sinus lift itd. Sa protetskog aspekta, akcenat je na izradi privremenih i definitivnih protetskih nadoknada.
Implanto-protetika može da bude stvar izbora, ali vrlo često ostaje i kao jedina mogućnost. Postavka zuba u regijama u kojima ih trenutno nema direktno je povezana sa poboljšanjem žvačne funkcije, a samim tim i kvaliteta života .

U Stomatološkoj ordinaciji Magic Dent posebnu pažnju posvećujemo razgovoru sa pacijentom. Razgovor je uvek iskren, jasan i zasnovan isključivo na činjenicama dobijenim iz dijagnostičkih podataka.
Naše klijente upoznajemo sa svim planiranim zahvatima i vremenu potrebnom za dobijanje definitivnog resenja. U konsultaciji posebno vodimo računa o individualnim aspektima rehabilitacije, funkcionalnim i estetskim očekivanjima, spremnosti na invazione postupke i saradnju. Svakako i finansijski aspekt spada u jedan od odlučujućih faktora kod konačne odluke o smeru buduće terapije.

Autor: Dr spec Nebojša Mirković

One Trackback

  1. […] Krunice predstavljaju fiksne protetske nadoknade koje se postavljaju na već postojeće zube, ili na implante. Zubi na koje se postavljaju krunice moraju se prethodno pripremiti, zbrusiti, ili dodatno […]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

15 − 7 =

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com

}