Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem i tretmanom slučajeva kod kojih je devitalizacija zuba, odnosno „vadjenje zivca“, jedina moguća terapija. Ovo se dešava kada se kao posledica uznapredovalog karijesa ili traume zuba javi oboljevanje pulpe zuba.

 

Morfologija zuba sa pulpom

Građa zuba i endodoncija

Da bismo bolje objasnili šta endodoncija predstavlja, i kakva je to procedura, prvo ćemo se osvrnuti na građu zuba.
Spoljašnji sloj zuba je gleđ koja je manje ili više prozirna. Ona je najčvršće tkivo u organizmu, čvršće i od kosti. Ispod gleđi se nalazi dentin koji je žućkaste boje i on daje boju zubu. Ukoliko iz nekog razloga nedostaje gleđ zuba, dentin biva izložen nadražajima u usnoj duplji (topla, hladna tečnost ili hrana, slatko itd) pa se preko njegovih kanalića nadražaj brže prenosi do „živca“ i tada se može osetiti bol u zubu, ili neprijatnost nalik trnjenju. U samom centru zuba je šupljina koju ispunjava zubna pulpa. Između ostalog, zubnu pulpu čine krvni sudovi i živac. Pulpa se osim u šupljini zubne krunice, nalazi i u šupljinama korenova zuba tj. u kanalima korenova. Prednji zubi imaju najčešće po jedan kanal u korenu, dok ih bočni imaju više.

Endodoncija: procedura nekada i sada

Kada dođe do zapaljenja zubne pulpe, jedino moguće rešenje je da se ona u potpunosti izvadi.
Prostor u kanalu korena zuba koji je ona ispunjavala mora se različitim mehaničkim i hemijskim sredstvima očistiti od ostataka mekog tkiva i bakterija, a zatim ga je potrebno ispuniti materijalima koji su predviđeni za punjenje kanala korena zuba.
Sama procedura čišćenja i preparacije kanala korena je ranije bila dugotrajna i zahtevala je veći broj poseta. Ukoliko je infekcija kroz kanale korena prodrla do kosti koja ih okružuje, terapija je morala dodatno da se produžuje.
Za obradu kanala korena se najčešće koriste turpijice i proširivači od nerđajućeg čelika ili nikl-titanijumski proširivači. Tretman bi podrazumevao višestruko ručno korišćenje ovih „iglica“. Najčešće bi trajao više od sat vremena tokom jedne posete. Takođe, neophodno je tokom rada pravilno odrediti dužinu kanala korena zuba, što je ranije bilo moguće samo kontrolnim rendgen snimkom.
Zub je neophodno obraditi i napuniti tačno do samog vrha kanala korena. Svako odstupanje u dužini, kraće punjenje ili preforsirano punjenje, nosi potencijalni rizik od kasnije pojave procesa na vrhu korena zuba, što predstavlja ozbiljnu komplikaciju endodontskog tretmana.
Savremena stomatologija podrazumeva i upotrebu mašinskih nikl-titanijumskih proširivača (Ni-Ti), čime se postiže veće obeskličenje kanala korena, skraćuje vreme rada, i samim tim čitava procedura postaje lakša i komfornija za pacijenta.

Endodontski tretman zuba u ordinaciji Magic Dent

U Stomatološkoj ordinaciji Magic Dent koristimo jedan od najsavremenijih aparata za endodontski tretman zuba, VDW Gold Reciproc, endo-motor sa integrisanim apeks lokatorom. VDW Gold Reciproc radi i u recipročnom i u kontinuiranom modu, u zavisnosti od načina rada na koji se stomatolog opredelio. Apeks lokator je uređaj koji signalizira koliko smo udaljeni od vrha korena zuba. Na osnovu zvučnog signala i grafičkog prikaza pozicije iglice na samom aparatu, stomatolog u svakom trenutku zna tačno u kom delu kanala korena se iglica, odnosno proširivač, nalazi. Ovim postupkom mogućnost greške u lečenju kanala korena se svodi na minimum, čime se postiže maksimalni terapijski efekat endodontskog tretmana.
Mašinski proširivači koji se najčešće koriste sa ovim aparatom su tipa Reciproc, ili Mtwo. Oni su po pravilu nikl-titanijumski, sa velikom mogućnosti savijanja i preparacijom kanala korena i sa velikom zakrivljenosti.

Mašinska endodoncija: prednosti

Mašinski sistem za preparaciju kanala korena sa apeks lokatorom – VDW Gold Reciproc

Na osnovu svih prethodno navedenih činjenica, prednosti mašinske obrade kanala korena su:

  • mogućnost obrade tankih ili jako zakrivljenih kanala korena;
  • brže i kraće vreme uklanjanja inficiranog dentina sa zidova kanala korena, čime se smanjuje mogućnost naknadne kontaminacije mikroorganizmima iz usne duplje;
  • u toku jedne, kratkotrajne posete, moguće je ukloniti „živac“, proširiti kanale korena i napuniti ih, čime se endodontski tretman svodi na jednu posetu stomatologu;

Međutim, ukoliko se obolela pulpa ne zbrine na vreme, može se doći u situaciju da vrh korena zuba, zajedno sa procesom koji se u kosti oko njega formirao, mora hiruški odstraniti, a krajnja posledica je da zub mora da se izvadi. Nedostajući zub se, naravno, može adekvatno zameniti – postoji više rešenja, ali su ona višestruko skuplja i zahtevaju znatno više vremena.
Bezbedan, efikasan i kvalitetan način preparacije značajno utiču na pozitivan ishod endodontskog zahvata. Primena najnovijih tehnoloških aparata, kao što je WDV Gold Reciproc, u savremenoj endodonciji daje znatno više mogućnosti rešavanja zapaljenja i infekcija u kanalu korena zuba.

Autor teksta: dr Marija Ivančević

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com