Šta je i šta omogućava implantologija?

Nedostatak jednog ili više zuba predstavlja ozbiljan problem u stomatološkoj praksi.

Implantologija je omogućila da se nadomesti nedostatak manjeg ili većeg broja zuba, čuvajući susedne zube, što je jedini biološki ispravan način. Primenom zubnih implantata, vraća se funkcija alveolarne kosti, a samim tim spečava atrofija (propadanje) kosti, što je osnov za normalnu funkciju celog stomatognatog sistema.

Kod bezubih pacijenata, korišćenjem implantata, moguće je obezbediti bolju stabilnost mobilnih protetskih nadoknada.

Implantologija - MAgic Dent

Šta su zubni implantati?

Implantologija Magic Dent

Zubni implantati su alogeni materijali izrađeni od titanijuma i njegovih legura.

Izuzetne su čvrstoće i male težine. Biokompatibilnost i bioinertnost, su još neke od veoma bitnih osobina titanijuma.

U stomatologiji se najčešće primenjuju endosealni implantati.

Kakav je postupak ugradnje zubnih implantata?

Pre same ugradnje implantata, neophodno je uraditi rendgenske snimke (digitalni ortopan, 3D snimak) i klinički pregled.

Nakon analize Rtg-snimka, planira se dalji tretman.

Ugradnja implanta izvodi se uz primenu lokalne anestezije i potpuno je bezbolna za pacijente. Implant se hirurškim putem ugrađuje u alveolarnu kost. Nakon ugradnje, sledi period oseointegracije tokom koje implant srasta sa alveolarnom kosti. Taj period iznosi od 2 do 6 meseci u zavisnosti od kvaliteta kosti i tipa implantata. Postoje implantni sistemi koji se mogu odmah nakon ugradnje, imedijantno, opteretiti.

Nakon perioda oseointegracije, prelazi se na protetski deo terapije, koji podrazumeva postavljanje suprastruktura u integrisane implante i izradu protetskih nadoknada.

Prednosti implantno-protetske terapije se ogledaju u očuvanju funkcije alveolarne kosti, prirodnih zuba i boljoj estetici.

Straumann implanti

U stomatološkoj ordinaciji Magic Dent se koristi implantni sistem Straumann, koji je vodeći implantni sistem u svetu.
Pouzdanost, kvalitet i garancija su samo neke od karakteristika zbog kojih koristimo Straumann implante.

Mobilne proteze na implantima

Mobilne proteze na implantatima predstavljaju značajan iskorak kod pacijenata koji iz određenih razloga ne mogu da dobiju fiksni protetski rad, mostove ili krunice, odnosno nemaju uslove u ustima da im stabilno stoji totalna proteza.

Implanti u ovom slučaju daju stabilnost i retenciju totalnoj protezi.

Za totalnu protezu u gornjoj vilici su najčešće dovoljna 4 ili 6 implantata, dok su za stabilnost proteze u donjoj vilici dovoljna 2 do 4 implantata. Ukoliko se totalna proteza u godnjoj vilici oslanja na 4 do 6 implantata, moguće je redukovati nepce, čime pacijent dobija mogućnost osećaja ukusa hrane.

Implantologija Magic Dent

Prednosti izrade totalnih proteza na implantatima:

  • Velika stabilnost i sigurnost u svakodnevnim aktivnostima
  • Ne postoji potreba za upotrebom različitih krema za lepljenje proteza
  • Bolji ukus i osećaj toplog i hladnog
  • Omogućuju konzumaciju više vrsta hrane
  • Održavaju prirodan izgled lica
  • Sprečava se dalje propadanje kosti

Augmentacija

Ugradnja implantata, zahteva odgovarajući volumen alveolarne kosti, na mestima predviđenim za implantaciju.

Od veličine i volumena alveolarne kosti zavisi stabilnost implantata.

Nadogradnja ili augmentacija alveolarne kosti, je metod kojim nadoknađujemo izgubljenu kost da bismo uspešno ugradili implant.

Augmentacija se vrši autotransplantatom ( kada se kost uzima sa drugog mesta i postavlja na željeno mesto) ili primenom veštačke kosti. Za uspešnu augmentaciju neophodna je ugradnja kolagene membrane, koja omogućava koštano zarastanje tkiva. Postupak nadogradnje izgubljene alveolarne kosti poznat je pod nazivom GBR (guided bone regeneratio) procedura.

Najčešće se GBR procedura izvodi u sklopu ugradnje endoosealnih implantata. Vrši se primenom lokalne anestezije i potpuno je bezbolna za pacijente.

Sinus lift

Kod gubitka bočnih zuba u gornjoj vilici, alveolarna kost često atrofira i izgubi svoj volumen.

Cilj sinus lifta je uvećanje koštane mase alveolarnog grebena, neophodne za ugradnju implantata.

Sinus lift-podizanje poda sinusa, je oralno-hirurški zahvat, kojim nadoknađujemo visinu izgubljenog alveolarnog grebena. Podrazumeva odizanje sinusne sluzokože i aplikacije koštanog materijala na mestima podignute služokoze sinusa.

Indikacije za zahvat postoje kad je visina alveolarnog grebena manja od 10 mm. Postoje 2 načina operativnog zahvata sinus lifta, zatvoreni (krestalni) i otvoreni (lateralni) pristup.

Zatvoreni-krestalni se radi kroz alveolarni greben i to u slučajevima kada pod sinusa treba da se podigne do 4 mm.

Otvoreni-lateralni podrazumeva pravljenje malog otvora, na prednjem zidu gornje vilice, kroz koji se podiže sluzokoža sinusa i aplikuje koštani materijal.

Ukoliko postoji mali volumen kosti, moguće je u istoj poseti, uraditi sinus lift i postaviti implant na željeno mesto.

Bez obzira, na koji način se radi sinus lift, protetsko zbrinjavanje pacijenata se radi 6-8 meseci nakon sinus lifta. Postupak se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan za pacijente.